Print


คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล ก.พ. ปี 54
ดูภาพขยาย


คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล ก.พ. ปี 54

ราคา: ฿150

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล ก.พ. ปี 54 ราคา 150 บาท
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ก.พ. ปี 54 ราคา 150 บาท
สารบัญ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ????
2. ?กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ? ? ??? ????
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (1) ??? ????
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (2) ??? ????
3. ?พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ? ? ??? ????
4. ?พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553 ? ??? ????
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวนโยบายรัฐบาลและแผนบริหารราชการแผ่นดิน
1.นโยบายรัฐบาลชุดปัจจุบัน ?(รัฐบาลอภิสิทธิ์) ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ????
2. แผนบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลชุดปัจจุบัน (รัฐบาลอภิสิทธิ์)

วิธีการสั่งซื้อหนังสือ

ขั้นที่ 1 พิจารณาเลือกหนังสือที่ต้องการสั่งซื้อตามรายการ

ขั้นที่ 2 กรอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้สั่งซื้อส่งมาที่ Sale@vichakankunapab.com โดยระบุหนังสือที่ต้องการสั่งซื้อ จำนวนเล่ม ชื่อ สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของผู้สั่งซื้อ และอีเมลที่ติดต่อกลับได้

การชำระเงิน

*โอน เงินค่าหนังสือ พร้อมค่าจัดส่ง (ค่าจัดส่งคิดเล่มละ 50 บาท สั่งซื้อเกิน 500 บาท ไม่คิดค่าจัดส่ง) เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์

ชื่อบัญชี ฉันทนา ศักดิ์สิงห์ บัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี 052-0-24181-9

*หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้โทรแจ้งการโอนที่ 089 423-3829 โดยควรเก็บสลิปหรือหลักฐานการโอนเงินไว้ด้วย

ตัวอย่างการคำนวณเงินที่ต้องจ่ายในการสั่งซื้อหนังสือ

ตัวอย่าง 1 สั่งซื้อหนังสือ ราคา 150 จำนวน 1 เล่ม จะต้องโอนเงิน 200 บาท แยกเป็นค่าหนังสือ 150 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท

ตัวอย่าง 2 สั่งซื้อหนังสือ ราคา 150 จำนวน 3 เล่ม จะต้องโอนเงิน 500 บาท แยกเป็นค่าหนังสือ 450 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท

ตัวอย่าง 3 สั่งซื้อหนังสือ ราคา 150 จำนวน 4 เล่ม จะต้องโอนเงิน 600 บาท คิดเฉพาะค่าหนังสือ 600 บาท ค่าจัดส่งฟรี

วิธีการจัดส่ง

*เมื่อ ตรวจสอบว่าได้มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เราจะจัดส่งสินค้าให้ท่านทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึงท่านภายใน 2-5 วัน นับจากวันจัดส่ง