Print


แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัตการ กรมการพัฒนาชุมชน ปี 54
ดูภาพขยาย


แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัตการ กรมการพัฒนาชุมชน ปี 54

ราคา: ฿155

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัตการ กรมการพัฒนาชุมชน ปี 54
เป็นปัจจุบัน ตรงแนวที่ออกสอบครั้งล่าสุด
ข้อสอบปรนัย+ถามตอบ ครบถ้วนทุกวิชา
ใช้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบได้เป็นอย่างดี ?
ราคา 155 บาท

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ?ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน
ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ?ชุด 1 (100 ข้อ)??? ? ?
ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ?ชุด 2 (115 ข้อ)??? ? ?
ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ?ชุด 3 (109 ข้อ)??? ? ?
ส่วนที่ 2 ?ถามตอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน
ชุดที่ 1 งานพัฒนาชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน??? ?
ชุดที่ 2 กระบวนการ แนวทาง และวิธีการ พัฒนาชุมชน??? ?
ชุดที่ 3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10??? ? ?
ชุดที่ 4 นโยบาย ยุทธศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน 2554??? ? ?
ชุดที่ 5 นโยบายรัฐบาล 2552-2554??? ?
ชุดที่ 6 ปรัชญา แนวคิด หลักการ กระบวนการ พัฒนาชุมชน??? ? ?
ส่วนที่ 3 ?ถามตอบกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน
ชุดที่ 7 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย??? ? ?
ชุดที่ 8 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ??? ? ?
ชุดที่ 9 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน??? ? ?
ชุดที่ 10 ระเบียบงานสารบรรณ??? ? ?
ชุดที่ 11 ระเบียบการลา??? ? ?
ส่วนที่ 4 ?เหตุการณ์ปัจจุบัน
ชุดที่ 12 ?เหตุการณ์ปัจจุบัน ??? ? ? ? ?
ด้านสังคม ??? ? ? ? ?
ด้านการเมืองการปกครอง ??? ? ? ? ?
ด้านเศรษฐกิจ???

วิธีการสั่งซื้อหนังสือ
ขั้นที่ 1 ? พิจารณาเลือกหนังสือที่ต้องการสั่งซื้อตามรายการ ?

ขั้นที่ 2 ? กรอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้สั่งซื้อส่งมาที่อีเมล ?Sale@vichakankunapab.com โดยระบุหนังสือที่ต้องการสั่งซื้อ ? จำนวนเล่ม ? ชื่อ สกุล ?ที่อยู่ ?เบอร์โทรศัพท์ ?ของผู้สั่งซื้อ และอีเมลที่ติดต่อกลับได้ ? ? ?

การชำระเงิน ? ?

*โอน เงินค่าหนังสือ พร้อมค่าจัดส่ง (ค่าจัดส่งคิดเล่มละ 50 บาท ?สั่งซื้อเกิน 500 บาท ไม่คิดค่าจัดส่ง) ? ?เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ?สาขาสยามสแควร์ ?

ชื่อบัญชี ฉันทนา ?ศักดิ์สิงห์ ? บัญชีออมทรัพย์ ? เลขบัญชี ?052-0-24181-9 ? ?

*หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้โทรแจ้งการโอนที่ 089 423-3829 ? โดยควรเก็บสลิปหรือหลักฐานการโอนเงินไว้ด้วย

ตัวอย่างการคำนวณเงินที่ต้องจ่ายในการสั่งซื้อหนังสือ

ตัวอย่าง ?1 ?สั่งซื้อหนังสือ ราคา 150 จำนวน 1 เล่ม ?จะต้องโอนเงิน 200 บาท ?แยกเป็นค่าหนังสือ 150 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท

ตัวอย่าง ?2 ?สั่งซื้อหนังสือ ราคา 150 จำนวน 2 ?เล่ม ?จะต้องโอนเงิน 350 บาท ?แยกเป็นค่าหนังสือ 300 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท

ตัวอย่าง ?3 ?สั่งซื้อหนังสือ ราคา 150 จำนวน 3 ?เล่ม ?จะต้องโอนเงิน 500 บาท ?แยกเป็นค่าหนังสือ 450 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท

ตัวอย่าง ?4 ?สั่งซื้อหนังสือ ราคา 150 จำนวน 4 ?เล่ม ?จะต้องโอนเงิน 600 บาท ?คิดเฉพาะค่าหนังสือ 600 บาท ?ค่าจัดส่งฟรี

วิธีการจัดส่ง

*เมื่อ ตรวจสอบว่าได้มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เราจะจัดส่งสินค้าให้ท่านทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ?ถึงท่านภายใน ?1-4 วัน นับจากวันจัดส่ง


หมายเหตุ
สำหรับผู้สนใจเนื้อหาการสอบเพิ่มเติม หนังสือเล่มต่อไป คู่มือสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ที่เป็นการสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี กระบวนการพัฒนาชุมชน ?นโยบาย แผน รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ?
แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ปี 54 ?รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบนักพัฒนาชุมชน
จะออกวางแผงได้ประมาณวันศุกร์ที่ 13 พ.ค.54