Print


ข้อสอบภาค ก ก.พ.ระดับปริญญาโท
ดูภาพขยาย


ข้อสอบภาค ก ก.พ.ระดับปริญญาโท

ราคา: ฿155

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

เป็นรูปแบบข้อสอบภาค ก ก.พ.ระดับปริญญาโท อย่างแท้จริง
ให้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี อย่างชัดเจน
ให้ตัวอย่างแนวข้อสอบ โดยจำแนกประเภทที่ออกสอบทั้งหมด
เข้าใจสาระสำคัญที่ออกสอบได้ง่าย ภายในเวลารวดเร็ว
ปรับปรุงใหม่ล่าสุด ปี 2554 ? ราคา 156 บาท


สารบัญ

1.)วิชาความสามารถทั่วไป

1.ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
-การหาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ (อนุกรม)?????????
-การแก้ปัญหาเชิงปริมาณและข้อมูล (วิเคราะห์ข้อมูล กราฟ ตาราง)???
-การประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น??????
2.ความสามารถด้านเหตุผล??????????????????
-การหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ (อุปมา ? อุปไมย)?????????
-การหาข้อสรุปจากสถานการณ์ (เงื่อนไขภาษา)????????????
-การหาข้อสรุปจากสัญลักษณ์ (เงื่อนไขสัญลักษณ์)?????????
-การหาข้อสรุปจากข้อความ (สรุปความเชิงตรรกวิทยา)
-การวิเคราะห์ปริมาณสดมภ์ ?????? ? ? ? ? ? ?
2.)วิชาภาษาไทย
1.การใช้ภาษา
-การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ??????????????????
-การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา????????????
-การเรียงข้อความ?????????????????????
2.ความเข้าใจภาษา
-การสรุปความและตีความ (บทความสั้น)????????????
-การอ่านและทำความเข้าใจบทความ (บทความยาว)

วิธีการสั่งซื้อหนังสือ
ขั้นที่ 1 ? พิจารณาเลือกหนังสือที่ต้องการสั่งซื้อตามรายการ ?

ขั้นที่ 2 ? กรอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้สั่งซื้อส่งมาที่อีเมล ?Sale@vichakankunapab.com โดยระบุหนังสือที่ต้องการสั่งซื้อ ? จำนวนเล่ม ? ชื่อ สกุล ?ที่อยู่ ?เบอร์โทรศัพท์ ?ของผู้สั่งซื้อ และอีเมลที่ติดต่อกลับได้ ? ? ?

การชำระเงิน ? ?

*โอน เงินค่าหนังสือ พร้อมค่าจัดส่ง (ค่าจัดส่งคิดเล่มละ 50 บาท ?สั่งซื้อเกิน 500 บาท ไม่คิดค่าจัดส่ง) ? ?เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ?สาขาสยามสแควร์ ?

ชื่อบัญชี ฉันทนา ?ศักดิ์สิงห์ ? บัญชีออมทรัพย์ ? เลขบัญชี ?052-0-24181-9 ? ?

*หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้โทรแจ้งการโอนที่ 089 423-3829 ? โดยควรเก็บสลิปหรือหลักฐานการโอนเงินไว้ด้วย

ตัวอย่างการคำนวณเงินที่ต้องจ่ายในการสั่งซื้อหนังสือ

ตัวอย่าง ?1 ?สั่งซื้อหนังสือ ราคา 150 จำนวน 1 เล่ม ?จะต้องโอนเงิน 200 บาท ?แยกเป็นค่าหนังสือ 150 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท

ตัวอย่าง ?2 ?สั่งซื้อหนังสือ ราคา 150 จำนวน 2 ?เล่ม ?จะต้องโอนเงิน 350 บาท ?แยกเป็นค่าหนังสือ 300 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท

ตัวอย่าง ?3 ?สั่งซื้อหนังสือ ราคา 150 จำนวน 3 ?เล่ม ?จะต้องโอนเงิน 500 บาท ?แยกเป็นค่าหนังสือ 450 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท

ตัวอย่าง ?4 ?สั่งซื้อหนังสือ ราคา 150 จำนวน 4 ?เล่ม ?จะต้องโอนเงิน 600 บาท ?คิดเฉพาะค่าหนังสือ 600 บาท ?ค่าจัดส่งฟรี

วิธีการจัดส่ง

*เมื่อ ตรวจสอบว่าได้มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เราจะจัดส่งสินค้าให้ท่านทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ?ถึงท่านภายใน ?1-4 วัน นับจากวันจัดส่ง