Print Print
Print


หนังสือแนวข้อสอบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ดูภาพขยาย


หนังสือแนวข้อสอบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ราคา: ฿170

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

หนังสือแนวข้อสอบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

สำหรับผู้สนใจหนังสือแนวข้อสอบ
1) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน
2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เป็นเล่มรวมทั้งตำแหน่งเจ้าพนักงานการข่าวและเจ้าพนักงานธุรการ
เป็นแนวข้อสอบครบถ้วนทุกวิชา
แนะวิธีการสอบ เน้นข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ใช้สอบทั้งสองตำแหน่ง
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตรงตามแนวที่ออกสอบ
focus ประเด็นสำคัญที่น่าจะออกสอบ
ราคา 170 บาท

ขณะนี้หนังสือจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

สารบัญ
คำแนะนำในการเตรียมตัวสอบ??? ?
วิชาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน (Current Situation)
ข้อสอบปรนัยแบบมีตัวเลือก ชุดที่ 1??? ? ?
ข้อสอบปรนัยแบบมีตัวเลือก ชุดที่ 2??? ?
ข้อสอบแบบเติมคำตอบ ชุดที่ 1??? ?
ข้อสอบแบบเติมคำตอบ ชุดที่ 2??? ?
ตัวอย่างข้อสอบแบบอัตนัย ??? ?
ข้อสอบความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ??? ?
วิชาความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
ข้อสอบงานธุรการ งานสารบรรณอัตนัย??? ?
ข้อสอบงานธุรการ งานสารบรรณปรนัย ????
ข้อสอบงานพัสดุ ???
ข้อสอบระเบียบข้าราชการพลเรือน ???
ข้อสอบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ???
ข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ???

วิธีการสั่งซื้อหนังสือ
ขั้นที่ 1 ? พิจารณาเลือกหนังสือที่ต้องการสั่งซื้อตามรายการ ?

ขั้นที่ 2 ? กรอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้สั่งซื้อส่งมาที่อีเมล ?Sale@vichakankunapab.com หรือ vichakankp@hotmail.com โดยระบุหนังสือที่ต้องการสั่งซื้อ ? จำนวนเล่ม ? ชื่อ สกุล ?ที่อยู่ ?เบอร์โทรศัพท์ ?ของผู้สั่งซื้อ และอีเมลที่ติดต่อกลับได้ ? ? ?

การชำระเงิน ? ?

*โอน เงินค่าหนังสือ พร้อมค่าจัดส่ง (ค่าจัดส่งคิดเล่มละ 50 บาท ?สั่งซื้อเกิน 500 บาท ไม่คิดค่าจัดส่ง) ? ?เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ?สาขาสยามสแควร์ ?

ชื่อบัญชี ฉันทนา ?ศักดิ์สิงห์ ? บัญชีออมทรัพย์ ? เลขบัญชี ?052-0-24181-9 ? ?

*หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้โทรแจ้งการโอนที่ 089 423-3829 ? โดยควรเก็บสลิปหรือหลักฐานการโอนเงินไว้ด้วย

ตัวอย่างการคำนวณเงินที่ต้องจ่ายในการสั่งซื้อหนังสือ

ตัวอย่าง ?1 ?สั่งซื้อหนังสือ ราคา 150 จำนวน 1 เล่ม ?จะต้องโอนเงิน 200 บาท ?แยกเป็นค่าหนังสือ 150 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท

ตัวอย่าง ?2 ?สั่งซื้อหนังสือ ราคา 150 จำนวน 2 ?เล่ม ?จะต้องโอนเงิน 350 บาท ?แยกเป็นค่าหนังสือ 300 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท

ตัวอย่าง ?3 ?สั่งซื้อหนังสือ ราคา 150 จำนวน 3 ?เล่ม ?จะต้องโอนเงิน 500 บาท ?แยกเป็นค่าหนังสือ 450 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท

ตัวอย่าง ?4 ?สั่งซื้อหนังสือ ราคา 150 จำนวน 4 ?เล่ม ?จะต้องโอนเงิน 600 บาท ?คิดเฉพาะค่าหนังสือ 600 บาท ?ค่าจัดส่งฟรี

วิธีการจัดส่ง

*เมื่อ ตรวจสอบว่าได้มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เราจะจัดส่งสินค้าให้ท่านทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ?ถึงท่านภายใน ?1-4 วัน นับจากวันจัดส่ง