Print


แนวข้อสอบ จพง.การข่าว-จพง.ธุรการ(สำนักข่าวกรองแห่งชาติ)
ดูภาพขยาย


แนวข้อสอบ จพง.การข่าว-จพง.ธุรการ(สำนักข่าวกรองแห่งชาติ)

ราคา: ฿170

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

หนังสือแนวข้อสอบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

สำหรับผู้สนใจหนังสือแนวข้อสอบ
1) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน
2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


เป็นเล่มรวมทั้งตำแหน่งเจ้าพนักงานการข่าวและเจ้าพนักงานธุรการ
เป็นแนวข้อสอบครบถ้วนทุกวิชา
แนะวิธีการสอบ เน้นข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ใช้สอบทั้งสองตำแหน่ง
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตรงตามแนวที่ออกสอบ
focus ประเด็นสำคัญที่น่าจะออกสอบ
ราคา 170 บาท

ขณะนี้หนังสือจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

สารบัญ
คำแนะนำในการเตรียมตัวสอบ     
วิชาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน (Current Situation)
ข้อสอบปรนัยแบบมีตัวเลือก ชุดที่ 1       
ข้อสอบปรนัยแบบมีตัวเลือก ชุดที่ 2     
ข้อสอบแบบเติมคำตอบ ชุดที่ 1     
ข้อสอบแบบเติมคำตอบ ชุดที่ 2     
ตัวอย่างข้อสอบแบบอัตนัย      
ข้อสอบความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ      
วิชาความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
ข้อสอบงานธุรการ งานสารบรรณอัตนัย     
ข้อสอบงานธุรการ งานสารบรรณปรนัย     
ข้อสอบงานพัสดุ    
ข้อสอบระเบียบข้าราชการพลเรือน    
ข้อสอบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน    
ข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์    

วิธีการสั่งซื้อหนังสือ
ขั้นที่ 1   พิจารณาเลือกหนังสือที่ต้องการสั่งซื้อตามรายการ  

ขั้น ที่ 2   กรอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้สั่งซื้อส่งมาที่อีเมล  Sale@vichakankunapab.com หรือ vichakankp@hotmail.com  โดยระบุหนังสือที่ต้องการสั่งซื้อ   จำนวนเล่ม   ชื่อ สกุล  ที่อยู่  เบอร์โทรศัพท์  ของผู้สั่งซื้อ และอีเมลที่ติดต่อกลับได้      

การชำระเงิน    

*โอน เงินค่าหนังสือ พร้อมค่าจัดส่ง (ค่าจัดส่งคิดเล่มละ 50 บาท  สั่งซื้อเกิน 500 บาท ไม่คิดค่าจัดส่ง)    เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย  สาขาสยามสแควร์  

ชื่อบัญชี ฉันทนา  ศักดิ์สิงห์   บัญชีออมทรัพย์   เลขบัญชี  052-0-24181-9    

*หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้โทรแจ้งการโอนที่ 089 423-3829   โดยควรเก็บสลิปหรือหลักฐานการโอนเงินไว้ด้วย

ตัวอย่างการคำนวณเงินที่ต้องจ่ายในการสั่งซื้อหนังสือ

ตัวอย่าง  1  สั่งซื้อหนังสือ ราคา 150 จำนวน 1 เล่ม  จะต้องโอนเงิน 200 บาท  แยกเป็นค่าหนังสือ 150 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท

ตัวอย่าง  2  สั่งซื้อหนังสือ ราคา 150 จำนวน 2  เล่ม  จะต้องโอนเงิน 350 บาท  แยกเป็นค่าหนังสือ 300 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท

ตัวอย่าง  3  สั่งซื้อหนังสือ ราคา 150 จำนวน 3  เล่ม  จะต้องโอนเงิน 500 บาท  แยกเป็นค่าหนังสือ 450 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท

ตัวอย่าง  4  สั่งซื้อหนังสือ ราคา 150 จำนวน 4  เล่ม  จะต้องโอนเงิน 600 บาท  คิดเฉพาะค่าหนังสือ 600 บาท  ค่าจัดส่งฟรี

วิธีการจัดส่ง

*เมื่อ ตรวจสอบว่าได้มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เราจะจัดส่งสินค้าให้ท่านทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)  ถึงท่านภายใน  1-4 วัน นับจากวันจัดส่ง